ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  เกี่ยวกับ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

วิสัยทัศน์ (Vision)

    
เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

พันธกิจ (Mission)

    
1. ให้บริการตรวจรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน
    2. พัฒนาศูนย์รักษาโรคปวดหลังที่รักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
    3. พัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม
    4. มุ่มมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทับใจทุกจุดบริการ
    5. บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีความสุข

ค่านิยม (Core Value)

1. ทำงานเป็นทีม
2. เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ประวัติ โรงพยาบาลลานนา


พ.ศ. 2519

เปิดดำเนินการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 เป็นโรงพยาบาลเขนาด 60 เตียง ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นโรคพยาบาลรักษาโรคทั่วไป

พ.ศ. 2524

ก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วยในเพิ่ม  เชื่อมต่ออาคารเดิม  รองรับผู้ป่วยในเป็น 125 เตียง
 

พ.ศ. 2526

ขยายอาคารผู้ป่วยนอก  เพิ่มห้องตรวจจาก 3 ห้อง เป็น 12 ห้อง  ห้องผ่าตัดจาก 2 ห้อง เป็น 4 ห้อง มีห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด  ขยายห้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการผ่าตัด
 

พ.ศ. 2535

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย B  เป็นห้องพิเศษเดี่ยว และห้องเดอร์ลุกซ์  ทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้นอีก 42 เตียง  เปิดดำเนินการในปี 2537  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  40 ล้านบาท
 

พ.ศ. 2536

จดทะเบียนเป็น  บริษัทมหาชนจำกัด  กับกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 
โดยใช้ชื่อว่า
"บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)"  ใช้ชื่อย่อ  LNH 
และเพิ่มทุน    จดทะเบียนเป็น  120 ล้านบาท
 

พ.ศ. 2537

วันที่ 17 ตุลาคม บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็น บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

พ.ศ. 2538

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี
 

พ.ศ. 2540

ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  เมื่อ  28 ตุลาคม  ก่อสร้างอาคารเคหะบริการ  ขนาด 3 ชั้น
 

พ.ศ. 2542

วันที่  17  พฤศจิกายน   ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9002 :1994  ทั้งระบบ
 

พ.ศ. 2543

ร่วมเป็นโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม   และเริ่มโครงการโรงพยาบาลคุณภาพ (HA)
 

พ.ศ. 2547

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 254
7 

ขยายอาคารผู้ป่วยนอก  เปิด 
“ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ” แยกผู้รับบริการกลุ่มประกันสุขภาพ,  ตรวจเช็คสุขภาพ  ไม่ปนกับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  มีห้องตรวจเพิ่ม จำนวน 7 ห้อง 
เปิดดำเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2547
 

พ.ศ. 2548

วันที่  2 มีนาคม 2548  รับการตรวจประเมินมาตรฐาน HA บันไดขั้นที่ 1 จาก พรพ.
และได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่  1  สู่  HA   เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2548

เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัย โรคมะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่อง
MAMMOGRAM  รุ่นใหม่
ใช้รังสีน้อยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

ให้บริการตรวจ อัลตราซาวด์ 4 มิติ  ในหญิงมีครรภ์  เพื่อช่วยวินิจฉัยความสมบูรณ์ 
ของลูกในครรภ์
 

พ.ศ. 2549

วันที่ 12 กรกฎาคม 2549  ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข 
ISO 15189 : 2003

ขยายส่วนบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการศูนย์สูตินรีเวช-กุมารเวชกรรมดำเนินการตั้งแต่  วันที่  15  กรกฎาคม  2549

ได้รับรางวัล
โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประเภทงานบริการประจำปี 2549 (รับรอง มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551)

ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2549 
 
พ.ศ. 2550

ได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่   2  สู่  HA   เมื่อวันที่  23  มกราคม  2550 

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลรามคำแหง ในเดือน  เมษายน  2550

เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งสตรี เปิด 
  “ ศูนย์มะเร็งนรีเวช”

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2550 

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2550
 

พ.ศ. 2551

เปลี่ยนชื่อ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็น  "บริษัท  เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
จำกัด(มหาชน)"
 ใช้ชื่อย่อ CMR   วันที่ 23  มิถุนายน  2551

เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรค  ทางรังสี ด้วยเครื่อง เอกซเรย์ความเร็วสูง

“CT Multislices ”

เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคหัวใจ เปิด “ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ”

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2551

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2551
 
พ.ศ. 2552

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
  ISO 15189 : 2007

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
 

ไดรับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2552

ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2552

ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประเภทงานบริการ ประจำปี 2551 (รับรอง มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553)
 

พ.ศ. 2553

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2553

ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2553

 

พ.ศ. 2554
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2554  

พ.ศ. 2555


ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2555

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2555

 

พ.ศ. 2556


ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2556

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2556


 

พ.ศ. 2557


ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2557

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
ระดับประเทศ ประจำปี 2557


 

พ.ศ. 2558


ได้รับรางวัลรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ( Hospital  Accreditation ) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558   

ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
ISO 15189 : 2012 เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2558

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ
ประจำปี 2558

 

พ.ศ. 2559

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2559

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ
ประจำปี 2559
 

 

Share

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital